باریافتگان سفر حج 24

 

كرمانشاهان

  پس برگشتیم به قریه، «عبدالحمید» از اوقات تلخى صبر نكرد نهار بخوریم، فوراً حركت كرد، دو فرسخ دیگر راند تا قهوهخانه، كه نزدیك «كرمانشاهان» ـ یعنى دو فرسخ تا آن شهر فاصله دارد ـ رسیده پیاده شدیم، آنجا صرف نهار شد و پس از اداى فریضه، مجدداً سوار شده حركت كردیم، و براى یك ساعت به غروب مانده، وارد شهر «كرمانشاهان» شده، در خانه كه در محله «سر قبر آقا» است منزل، و شب را آنجا بسر بردیم. 

 

پنج شنبه 8/11/1394 - 10:27
پسندیدم 0
UserName