نوسازي هنگام عبور از صحراي موجاره اغلب به شهرهاي خيال بر انگيز مشهوري بر مي خوريم:شهرهايي كه
توسط : MCLAREN
نوسازي

هنگام عبور از صحراي موجاره اغلب به شهرهاي خيال بر انگيز مشهوري بر مي خوريم:شهرهايي كه در گذشته نزديك معدن هاي طلا

ساخته شده اند اما پس از استخراج تمام ذخايرشان از زير زمين متروك شده اند. اين شهرها وظيفه شان را انجام داده اندو ادامه

فعاليتشان ديگر معنايي ندارد.

نيز هنگام عبور از جنگل درختاني را مي بينيم كه پس از انجام وظيفه به پايان راه رسيده اند و روي زمين افتاده اند. اما متفاوت با آن

شهرهاي خيالي. پس چه شده؟

درخت با سقوط خود بر روي زمين فضاي مناسبي براي عبور نور خورشيد ايجاد مي كند و زمين زير نور بارور مي شود و تنه ساقط شده

درخت هم از گياهان تازه پوشيده مي شود.دوران كهنسالي ما نيز به روش زندگي مان بستگي دارد.ما هم مي توانيم مانند شهري متروك

به پايان راه برسيم و يا مانند درختي سخاوتمند كه پس از سقوط نيز همچنان مفيد باقي مي ماند.سرچشمه نيكي باشيم.
يکشنبه 22/3/1384 - 17:55
پسندیدم 0
UserName