محبت به کودک
توسط : mansoor43

مهــــرومحبت بنمـــا طفــــل شاد

گرکه بخواهی صنمی خوش نهاد

مهر کند پشت دوتا راست راست

این سخــــن راست یقین زنده باد

فی البداهه: منصور مقدم 25/8/1394

دوشنبه 25/8/1394 - 14:56
پسندیدم 0
UserName