عشق بر نماز
توسط : mansoor43

 شعر گر با عشــــق گردد همتراز
 بی گمان مشکل گشا گردد ز راز
اهل معنی صحبت از مهر و صفا
برترین مهــراست عشقی بر نماز
فی البداهه: منصور مقدم 17/8/1394

يکشنبه 17/8/1394 - 16:2
پسندیدم 0
UserName