قَسم
توسط : mansoor43

گــر قَســم با دل بود زیبا بدان

وربرای جستن است از ناتوان

با عمل زیبا بود سوگند راست

نی قَســم بر کردگار درهرمکان

فی البداهه: منصور مقدم 15/8/1394

جمعه 15/8/1394 - 11:5
پسندیدم 0
UserName