دید خدا
توسط : mansoor43

دو دسته نگردند مشمل دید خدا

ز رحمت همی مهــــــربانی جدا

یکی قاطــــــع امر پیوند دوست

و همسایــــــه ی بد که باشد بلا

فی البداهه: منصور مقدم 13/8/1394 

چهارشنبه 13/8/1394 - 19:5
پسندیدم 0
UserName