استکبار ستیزی
توسط : mansoor43

 مرگ بر اهل نفــاق و اهــل اسکبار گو

مکرشان راباز گو تا می توانی موبه مو

لعن نفرینی فرست بر محادان درهر دیار

این غضب کن پایدارتا گل بیایدرو به رو

فی البداهه: منصور مقدم 12/8/1394

سه شنبه 12/8/1394 - 17:52
پسندیدم 0
UserName