شبهه عروسی حضرت قاسم
توسط : mansoor43

پاسخ درخور به شبهه تا شود روشن زمین

کی چنین بوده  عــــروسی در زمین نازنین

اهل بیت احمــــــــدی غــرق نماز و گل دعا

فکر احلی از عسل  قاسم  نمودی مه جبین

فی البدهه : منصور مقدم  9/8/1394

شنبه 9/8/1394 - 17:59
پسندیدم 0
UserName