"چهـل گناه زبان"
توسط : behzadbm

"چهـل گناه زبان"
حضرت رسول اڪرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) فرمودند: 
بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبانست. بیشترین گناهان انسان از زبان است. هرکه مردم از زبان او بترسند از اهل جهنم است.

۱ـ دروغ گفتـن
۲ـ وعـده دروغ
۳ـ قسـم دورغ
۴ـ شهـادت دروغ
۵ـ امر به منڪر
۶ـ ریا در گفـتار
۷ـ مـزاح زیاد
۸ـ حکـم ناحق
۹ـ طـعنه زدن
۱۰ـ بدخـلقے
۱۱ـ دل شکـستن
۱۲ـ ڪبر در گفتار
۱۳ـ آبرو ریـزی
۱۴ـ تہمـت زدن
۱۵ـ ناامید کـردن
۱۶ـ رنجاندن مؤمن
۱۷ـ سرزنـش بیجا
۱۸ـ شایعہ پراکنی
۱۹ـ نهے از معروف
۲۰ـ بدعـت در دین
۲۱ـ غیبت ڪردن
۲۲ـ فریاد زدن بیـجا
۲۳ـ مسخره ڪردن
۲۴ـ شوخے با نامحـرم
۲۵ـ سخن چینے کردن
۲۶ـ اظہار بخل و حسـد
۲۷ـ زخـم زبان زدن
۲۸ـ تملق و چاپلـوسے
۲۹ـ عیب جویے از دیگران
۳۰ـ لعنت ڪردن مردم
۳۱ـ تحریف مسائل دینے
۳۲ـ خبری را ندانستہ گفتن
۳۳ـ تصدیق کفـر و شرڪ
۳۴ـ فحـش و ناسزا گفتـن
۳۵ـ خشونـت در گفتـار 
۳۶ـ بہ نام بد صدا زدن
۳۷ـ با مڪر و حیلہ سخن گفتن
۳۸ـ فاش ڪردن سخنان مـردم
۳۹ـ تقلید صدای کسے ڪردن
۴۰ـ بد زبانی در معـاشرت
چهارشنبه 6/8/1394 - 5:7
پسندیدم 0
UserName