عدو در چنگ زینب
توسط : mansoor43

اسارت آن زینب نیست در کار

عدو درچنگ زینب شد گرفتار

سخن ها آتشین راهی حسینی

شــده زینب نمــونه نزد احرار

فی البداهه: منصور مقدم 3/8/1394

يکشنبه 3/8/1394 - 17:4
پسندیدم 0
UserName