برق شمشیر
توسط : mansoor43

 وَجَعلنا بخـوانید و قیامـی بر یار

خالدینیدیقین باغ جنان ایل و تبار

برق شمشیر نتــرسید یلانِ پیروز

دست حــق همــــــره ره دل افکار

فدالبداهه:منصور مقدم 26/7/1394

يکشنبه 26/7/1394 - 19:22
پسندیدم 0
UserName