علی اصغر امام حسین (ع)
توسط : mansoor43

علی اصغر که سربازی صغیر است

به درس مکتب حق گل وزیر است

نویسد نـــام عشــــاقش بـــه دفـــتر

که دلداده به این ناخورده شیر است

فی البداهه:منصور مقدم 25/7/1394

 

شنبه 25/7/1394 - 18:41
پسندیدم 0
UserName