داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 612

 

 میثم تمار صاحب سر امام

 میثم فرزند یحیى بود و از صاحبان سر على (علیه السلام ) بود كه علم تفسیر قرآن را نزد على (علیه السلام ) فرا گرفته بود و از معارفى كه آن حضرت به او یاد داده بود كتابى هم تدوین كرده بود، یك بار امام على (علیه السلام ) به جاى میثم در مغازه خرمافروشى وى ایستاد و او را به دنبال كارى فرستاد و تا بازگشت او خود در مغاره ماند، یك مشترى بارى خرید خرما به على (علیه السلام ) مراجعه كرد حضرت فرمود: پول را بگذار و خرما را بردار... وقتى میثم برگشت و از این معامله با خبر شد دید كه پولهاى آن شخص ‍ تقلبى است و به حضرت قضیه را گفت .

على (علیه السلام ) فرمود: او هم خرما را تلخ خواهد یافت ، میثم در همین گفتگو با على (علیه السلام ) بود كه مشترى خرما را آورد و گفت : این خرماها تلخ است ...(1)

  
 

1) اعیان الشیعه، ج 1 (واژه شیعه)؛ تنقیح المقال، ج 1، ص 195؛ بحارالانوار، ج 42،

ص 151 - 152، ط جدید 

شنبه 25/7/1394 - 13:59
پسندیدم 0
UserName