اهل دانش
توسط : mansoor43

هر تلاشی بهرعلم است  بهرور

راه دانش را بیامـــــوز ای پسر

هرکســی در راه دانش جانسپرد

اهل جنت گشت و علمش پر ثمر

فی البداهه: منصور مقدم 20/7/1394

دوشنبه 20/7/1394 - 17:10
پسندیدم 0
UserName