داستان راستان 22

 

ابن سینا و ابن مسكویه

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ «ابوعلى بن سینا» هنوز به سن بیست سال نرسیده بو كه علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهى و طبیعى و ریاضى و دینى زمان خود سرآمد عصر شد. روزى به مجلس درس «ابو على بن مسكویه»، دانشمند معروف آن زمان، حاضر شد. با كمال غرور گردویى را به جلو ابن مسكویه افكند و گفت مساحت سطح این را تعیین كن. ابن مسكویه جزوهایى از یك كتاب كه در علم اخلاق و تربیت نوشته بود (كتاب طهارة الاعراق)، به جلو ابن سینا گذاشت و گفت: «تو نخست اخلاق خود را اصلاح كن تا من مساحت سطح گردو را تعیین كنم، تو به اصلاح اخلاق خود محتاجترى از من به تعیین مساحت سطح این گردو».

بوعلى از این گفتار شرمسار شد و این جمله راهنماى اخلاقى او در همه عمر قرار گرفت (1)

 

. 

 

***********

 

 

(1). تاریخ علوم عقلى در اسلام، ص 211.

 

 

 

پنج شنبه 9/7/1394 - 12:14
پسندیدم 0
UserName