داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 600

 

توجیه در جنگ جمل

 در جریان جنگ جمل بعضى به بهانه اینكه این جنگ یك نوع برادر كشى و مسلمان كشى است از دفاع مى كشیدند و بعضى از مقدس نماهاى چند آتشه صریحا امام بر حق ، حضرت على (علیه السلام ) را از اینكه با آشوبگران جمل مى جنگد مورد انتقاد قرار مى دادند. امام على (علیه السلام ) آشكارا سپاه جمل را لعنت كرد، یكى از مقدس مآبها به على (علیه السلام ) گفت : مؤ منین آنها را از لعن خود استثناء كن ! حضرت على (علیه السلام ) قاطعانه به او فرمود: ویلك ما كان فیهم مؤ من (1)؛ واى بر تو كسى در میان آنها مؤ من نیست .

و در جنگ صفین نیز بعضى با توجیه و حربه مسلمان كشى جایز نیست از یارى على (علیه السلام ) دست كشیدند.

 

***********

 

1) تفسیر سوره حجرات، شهید دستغیب، ص 302.
 

 

دوشنبه 6/7/1394 - 10:38
پسندیدم 0
UserName