رنگ آسمان
توسط : mansoor43

یارب همه صفا راست

این زندگی چه زیباست

رنگ  آسمـــــان آبــی

زیبا به رنگ دریاست

فی البداهه: 4/7/1394 منصور مقدم

شنبه 4/7/1394 - 18:4
پسندیدم 0
UserName