کار و فعالیت
توسط : mansoor43

ناتوانـــی در ره رفتــــن به کار

خودشناســی بهترین ره ابتکار

صاحبــی عقـــل درایت بــا خرد

جستجوکن عشق خوداین افتخار

فی البداهه: منصور مقدم 26/6/1394

پنج شنبه 26/6/1394 - 12:31
پسندیدم 0
UserName