خودكشي يكي از دوستان روانشناس تعريف مي كرد -كه بر خلاف باور عمومي كه تاريكي را عامل اصلي افس
توسط : MCLAREN
خودكشي

يكي از دوستان روانشناس تعريف مي كرد -كه بر خلاف باور عمومي كه تاريكي را عامل اصلي افسردگي مي دانند- بيشتر خودكشي ها

هنگام صبح رخ ميدهد.

درست در لحظه بيدار شدن از خواب كه افسردگي خود را به شديدترين شكل آشكار مي كند:هنگام مواجه شدن با يك روز جديد.

اين موضوع ما را به تفكر در يك نقل قول قديمي عرب وا مي دارد:"بدترين گام ها نخستين آنهاست."هنگامي كه براي تصميم گيري مهمي

آماده مي شويم، تمام نيروهاي جهان براي جلوگيري از پيش روي ما متمركز مي شوند. به اين امر عادت كرده ايم. يك قانون قديمي فيزيك

هست كه مي گويد: غلبه بر سكون دشوار است و چون نمي توانيم قوانين فيزيك را دگرگون كنيم انرژي مازادمان را متمركز و صرف برداشتن

نخستين گام كنيم. از آن پس راه خود به ياريمان خواهد آمد.
يکشنبه 22/3/1384 - 12:19
پسندیدم 0
UserName