داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 590

 

نظارت در حكومت

 سعید بن قیس همدانى مى گوید: یكى از روزها به هنگام شدت گرما كه معمولا كوچه هاى شهر خلوت مى شد و هر كس در زیر سایه بان و یا در خانه خود استراحت مى كرد، امیرمؤ منان على (علیه السلام ) را دیدم كه در كنار دیوارى ایستاده است بخدمت آن حضرت رسیدم و پس از سلام علت ایستاد ایشان را در این هواى گرم جویا شدم فرمود: ما خرجت الا لا مظلوما و اغیث ملهوفا در این ساعت از محل استراحت بیرون نیامدم مگر براى اینكه مظلومى را یاور و گرفتارى را پناهگاه باشم لذا ابن ابى الحدید در كتاب شرح نهج البلاغه خود مى گوید: امیرمؤ منان على (علیه السلام ) خود این كار را انجام مى داده و خانه اى نیز به نام بیت المقصص داشت كه مردم شكایت و تقاضاهاى خود را به آنجا مى بردند. دیباچه مروت و دیوان معرفت لشكر كش فتوت و سردار اتقیاء فردا كه هر كسى به شفیعى زند دست مائیم و دست و دامن معصوم مرتضى  

 

پنج شنبه 26/6/1394 - 10:0
پسندیدم 0
UserName