داستان راستان 8

 

 

در ركاب خلیفه

  

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

 ْعلى علیه السلام هنگامى كه به سوى كوفه مىآمد، وارد شهر انبار شد كه مردمش ایرانى بودند. كدخدایان و كشاورزان ایرانى خرسند بودند كه خلیفه محبوبشان از شهر آنها عبور مىكند، به استقبالش شتافتند، هنگامى كه مركب على به راه افتاد، آنها در جلو مركب على علیه السلام شروع كردند به دویدن. على آنها را طلبید و پرسید: «چرا مىدوید، این چه كارى است كه مىكنید؟!». این یك نوعى احترام است كه ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام خود مىكنیم. این سنت و یك نوع ادبى است كه در میان ما معمول بوده است.

«این كار شما را در دنیا به رنج مىاندازد و در آخرت به شقاوت مىكشاند. همیشه از این گونه كارها كه شما راپست و خوار مىكند خوددارى كنید. به علاوه این كارها چه فایده اى به حال آن افراد دارد؟»(1).

  
 
  

(1). نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 37.

 

 

 

دوشنبه 23/6/1394 - 10:13
پسندیدم 0
UserName