وقت اذان
توسط : mansoor43

صبحهــا وقت اذان آوی  رحمــان می رسد

امررب است نعمت حق تاج عزت می نهاد

چونکه خورشید فروزان سـرزند از قله ها

روزشادی می رسدهرغم به صحرامی رود

فی البداهه: منصور مقدم 18/6/1394

چهارشنبه 18/6/1394 - 12:18
پسندیدم 0
UserName