امید وار ی
توسط : mansoor43

دل اگر امیدواری با عمـــــــل شو هر زمان

بی عمل کی گل برویدبی گمان درهر مکان

اهل دانش وعلم غیرت با عمل گل زنده اند

دورکن خواب وخورهمت به طاعت قهرمان

فی البداهه: منصور مقدم 14/6/1394

شنبه 14/6/1394 - 16:59
پسندیدم 0
UserName