گل مهیا
توسط : mansoor43

در ایـــن عـــــالم یقیـن گلـها مهیا

زهــر گــــل درس زیبائی به هرجا

 یقین عطــر خدائــــــی دارد هرگل

ببوئیم بجوئیم وبگوئیم حرف گلها 

فی البداهه: منصور مقدم 13/6/1394

جمعه 13/6/1394 - 18:43
پسندیدم 0
UserName