بازار دنیا
توسط : mansoor43

هست این دنیا یقیـن بــازار یار

خوش قدم نه نیـک برداراعتبار

چشم دل بگشاخریدی کن وزین

گل متـاع بردارخوشبو،گل عیار

فی البداهه: منصور مقدم 11/6/1394

چهارشنبه 11/6/1394 - 16:40
پسندیدم 0
UserName