غرفه ی دل
توسط : mansoor43

غرفه ی دل را کجـــا بگشــایم ای آرام جان

دورگشته از تن و ازجانم بسی توش و توان

 نیست هم صحبت به گردم درددلها بس زیاد

آیــــه ها خــوانم بدل آرامش ام ده هر زمان

فی البداهه :منصور مقدم  7/6/1394

شنبه 7/6/1394 - 16:49
پسندیدم 0
UserName