سفره
توسط : mansoor43

سفره دیگر نیست چون میز نهار

میز شامی هست فرهنگ افتخار

دور هـــــم بودن قدیمی شد یقین

سفره سفره قطع شد این اعتبار

فی البداهه: 29/5/1394منصور مقدم

پنج شنبه 29/5/1394 - 12:24
پسندیدم 0
UserName