اگه نباشــی
توسط : ایران2264
❤مــن❤
اخـــم کردن تـــو رو
به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم...
مــن؛
روزای سخــت با تـــو رو
با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم...
مــن؛
حـتی نداشــته هایــت را
با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم...
مــن؛
حتــی اگه نباشــی هم
جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم...
يکشنبه 28/4/1394 - 22:19
پسندیدم 0
UserName