آن بـالایـی هم تـو را میبینــد
توسط : ایران2264
قثث
 ﻣﻮﻧﺚ ﻋﺰﯾﺰ " : ﺯﻥ " ﺑﺎﺵ !
.

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ..
.

ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ !
.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
.

ﺑﺒﯿﻦ ، ﺣﺲ ﮐﻦ ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ ...
.

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ...
.

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺗو رﺍ ﻣﯿﺨﺮﺩ ، ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
.

ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ !
.

رضـایت مـردان کوچـه و بـازار را جلـب نکـن!
.

کسی هسـت درآن بالا،کـه هر لحظه نگاهش بـه توسـت
.

رضـایت اوسـت کـه بایـد جلـب شـود
.

تنت را، سـرت را عریان میکنی تاچند نفر ازدیدنت لذت ببرند
.

آن بـالایـی هم تـو را میبینــد
.

کسـی کـه امـروز راحـت در حضـورش معصیـت میکنـی
.

فـردای قیامـت قاضـی گنـاهانـت اسـت (!)


چهارشنبه 24/4/1394 - 23:40
پسندیدم 1
UserName