زندگی
توسط : ایران2264
بیا باور کنیم دنیا هنوز هم مثل شب زیباست؛
زمینش هست، هوایش هم، خدایش مهربان با ما ...
چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم،
رهایش کن؛
کمی بگذار؛
بیا باور کنیم دنیا برای زندگی زیباست ...
r
جمعه 19/4/1394 - 17:17
پسندیدم 0
UserName