منتظراست...
توسط : ایران2264
تاخدا هست


کسی تنهانیست


من اگر گم شده ام


تو اگر خسته شدی


درپس پرده ی اشک من وتو


مأمن گرم خداست


او همین جاست


کنار من وتو


سال ها منتظراست


تابه سویش بدویم ازسرشوق


تا صدایش بزنیم ازسر عجز


وبفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست

5

چهارشنبه 17/4/1394 - 19:59
پسندیدم 0
UserName