مهربان هميشگي داخل جعبه مدادرنگي غوغايي بود. همه آنها بجز مداد سفيد با هيجان صحبت مي كردند. هر
توسط : MCLAREN
مهربان هميشگي
داخل جعبه مدادرنگي غوغايي بود. همه آنها بجز مداد سفيد با هيجان صحبت مي كردند. هر كدام از آنها مي خواست ثابت كند كه از بقيه

قوي تر است.

مداد قرمز مي گفت: اگر از اين جعبه بيرون بروم و به روي كاغذ سفيد برسم، همه آن را غرق خون مي كنم. مداد آبي فرياد مي زد: من روي

آن كاغذ سفيد درياي طوفاني مي شوم كه موجهاي بلندش همه چيز را خرد مي كند.

مداد نارنجي كه در وسط نشسته بود، با صداي بلند گفت: اما من از همه شما قوي ترم. چون به رنگ شعله هاي آتش هستم. من

مي توانم همه جا را به آتش بكشم.

مداد سبز تيره از انتهاي جعبه فرياد زد: قدرت در دستهاي من است. من به رنگ تانكها و مسلسلهاي بزرگ هستم.

مداد سياه با خونسردي گفت: اما اگر من وارد ميدان شوم بر همه شما غالب مي شوم و همه جا را تيره و تار مي كنم. بقيه مداد رنگي ها

ساكت شدند. مثل اين كه حق با او بود. مداد سياه از همه قوي تر بود.

در اين موقع مداد زرد بلند شد و با كمي خجالت گفت: من فكر مي كنم از مداد سياه قوي تر باشم چون همرنگ خورشيد هستم و نور

خورشيد سياهي و تاريكي را از بين مي برد. مداد رنگي ها به فكر فرو رفتند.

مداد سفيد كه تا به حال سكوت كرده بود، بلند شد و با صداي بلند گفت: دوستان! به نظر من قوي ترين افراد، كساني هستند كه براي

ديگران آرامش و امنيت بيشتري فراهم مي كنند، نه كساني كه زور بيشتري دارند و مي توانند همه چيز را خراب كنند، پس رو به مداد آبي

كرد و گفت: تو قدرتمندي اگر به رنگ آبي آسمان باشي، چون همه موجودات در زير آسمان آبي احساس امنيت مي كنند.

پس خطاب به مداد قرمز گفت: رنگ تو هم مظهر قدرت است. چرا كه مي تواني به رنگ لاله هاي سرخ باشي كه يادگار شجاع ترين مردان

روزگار است. يا به رنگ گل سرخ كه نشانه عشق است. مداد سفيد پس از سرفه كوتاهي به مداد سبز نگاهي كرد و گفت: تو هم قوي

هستي. رنگ سبز رنگ آرامش بخش است. تو مي تواني به رنگ جنگلهاي سرسبز باشي كه نشانه قدرت آفريننده ي آنهاست، تو

مي تواني به رنگ برگ درخت زيتون باشي كه نشانه صلح و آرامش جهاني است، من و تو و مداد قرمز مي توانيم پرچم سه رنگ سرزميني

باشيم كه انسانهاي پاكش خواستار صلح و دوستي اند.

همه مداد رنگي ها به آرامي سر جاي خودشان قرار گرفتند و به فكر فرو رفتند. ديگر به قدرت نمي انديشيدند بلكه اين بار هر كدام فكر

مي كرد كه چگونه مي تواند زيباترين و عالي ترين طرحهاي عاشقانه را رنگ آميزي كند.

جمعه 20/3/1384 - 10:29
پسندیدم 0
UserName