پروانه يك روز سوراخ كوچكي در يك پيله ظاهر شد. شخصي نشست و چند ساعت به جدال پروانه براي خارج
توسط : MCLAREN
پروانه

يك روز سوراخ كوچكي در يك پيله ظاهر شد. شخصي نشست و چند ساعت به جدال پروانه براي خارج شدن از سوراخ كوچك ايجاد شده

در پيله نگاه كرد.

سپس فعاليت پروانه متوقف شد و به نظر رسيد تمام تلاش خود را انجام داده و نمي تواند ادامه دهد.

آن شخص تصميم گرفت به پروانه كمك كند و با قيچي پيله را باز كرد. پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما بدنش ضعيف و بالهايش چروك

بود.

آن شخص باز هم به تماشاي پروانه ادامه داد چون انتظار داشت كه بالهاي پروانه باز، گسترده و محكم شوند و از بدن پروانه محافظت كنند.

هيچ اتفاقي نيفتاد!

در واقع پروانه بقيه عمرش به خزيدن مشغول بود و هرگز نتوانست پرواز كند.

چيزي كه آن شخص با همه مهربانيش نمي دانست اين بود كه محدوديت پيله و تلاش لازم براي خروج از سوراخ آن، راهي بود كه خدا براي

ترشح مايعاتي از بدن پروانه به بالهايش قرار داده بود تا پروانه بعد از خروج از پيله بتواند پرواز كند.

گاهي اوقات تلاش تنها چيزيست كه در زندگي نياز داريم. اگر خدا اجازه مي داد كه بدون هيچ مشكلي زندگي كنيم فلج مي شديم، به

اندازه كافي قوي نبوديم و هرگز نمي توانستيم پرواز كنيم.

من قدرت خواستم و خدا مشكلاتي در سر راهم قرار داد تا قوي شوم.

من دانايي خواستم و خدا به من مسايلي داد تا حل كنم.

من سعادت و ترقي خواستم و خدا به من قدرت تفكر و قوت ماهيچه داد تا كار كنم.

من جرات خواستم و خدا موانعي سر راهم قرار داد تا بر آنها غلبه كنم.

من عشق خواستم و خدا افرادي به من نشان داد كه نيازمند كمك بودند.

من محبت خواستم و خدا به من فرصتهايي براي محبت داد.

«من به هر چه كه خواستم نرسيدم . . .اما به هر چه كه نياز داشتم دست يافتم»

بدون ترس زندگي كن، با همه مشكلات مبارزه كن و بدان كه مي تواني بر تمام آنها غلبه كني.
پنج شنبه 19/3/1384 - 18:45
پسندیدم 0
UserName