آموخته ام ...... چيزهاي كم اهميت را تشخيص دهيم و بعد آن را ناديده بگيريم باخت در ي
توسط : MCLAREN
آموخته ام ......

چيزهاي كم اهميت را تشخيص دهيم و بعد آن را ناديده بگيريم

باخت در يك نبرد كوچك را به قصد برد در يك جنگ بزرگ بپذيريم

ثروتمند كسي نيست كه بيشتر ها را دارد بلكه كسي است كه به كمترين ها نياز دارد

دو نفر ميتوانند با هم به يك نقطه نگاه كنند ولي آنرا متفاوت مي بينند

كافي نيست فقط ديگران را ببخشيم بلكه گاهي خود را نيز بايد ببخشيم


دوستان خوب و واقعي جواهرات گرانبهايي هستند كه به دست آوردنشان سخت و نگه داشتن شان سخت تر است

هميشه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستيم دعا كنيم
چهارشنبه 18/3/1384 - 9:8
پسندیدم 0
UserName