التماس كردن به خدا عزت است اگر بر آورده شود نعمت و اگر بر آورده نشود حكمت است التماس كردن به
توسط : MCLAREN
التماس كردن به خدا عزت است اگر بر آورده شود نعمت و اگر بر آورده نشود حكمت است
التماس كردن به بنده ذلت است اگر بر آورده شود منت واگر بر آورده نشود خفت است
جمعه 13/3/1384 - 1:54
پسندیدم 0
UserName