نام بعضي اشياء به زبان رايانه بخاري.................................................... گرم ا
توسط : MCLAREN
نام بعضي اشياء به زبان رايانه
بخاري.................................................... گرم افزار
كولر....................................................... سرد افزار
وردنه..................................................... پهن افزار
پول........................................................ خرج افزار
آهن ربا................................................... جذب افزار
دستگاه دروغ سنج................................... شرم افزار
جواهرات................................................ فخر افزار
كفش..................................................... جنگ افزار
جمعه 13/3/1384 - 1:53
پسندیدم 0
UserName