گويند رها كنش كه ياري بد خوست خوبيش نيرزد به درشتي كه در اوست بالله گذاريد ميان من و
توسط : MCLAREN
گويند رها كنش كه ياري بد خوست
خوبيش نيرزد به درشتي كه در اوست
بالله گذاريد ميان من و دوست
نيك و بد و رنج و راحت از دوست نكوست
جمعه 13/3/1384 - 1:52
پسندیدم 0
UserName