او از سر غیرت، تو از سر بی حیایی
 

فرقتان از بهشت تا جهنمی است که خدا وعده ای آن را به بندگانش داده تو از نامحرمان دل میبری و خلیلی ها از محرم دلشان خداوند؛

خواهرم خودت که نه غیرت داری و نه حیا؛

پس به زخم های برادرانت خوب بنگر روزی خلیلی از سر غیرت جانش رفت و روزی تو از سر بی حیای میروی؛

فرقتان از بهشت تا جهنمی است که خدا وعده ای آن را به بندگانش داده تو از نامحرمان دل میبری و خلیلی ها از محرم دلشان خداوند؛

تو میروی با کسی که تورا از سر هوس میخواهد و آنها میروند با کسی که از سر عشق آنها را میخواهد؛

و در کلام آخر میگویم خود را به چه کسی میفروشی کسی که خود آفریننده ی خداوند است و هیچ و هیچ از خودش ندارد پس بیایم با خدا باشیم تا پادشاهی کنیم نه بدون خدا و مثل برده...

چهارشنبه 17/2/1393 - 17:6
پسندیدم 0
UserName