آدم هاي يك دنده سرعتشان كم است! در زمستان قحطي سايه است! چون نمي توانم بايستم سر ح
توسط : MCLAREN
آدم هاي يك دنده سرعتشان كم است!

در زمستان قحطي سايه است!

چون نمي توانم بايستم سر حرفم مينشينم!
پنج شنبه 12/3/1384 - 11:14
پسندیدم 0
UserName