ستم بر من نكن شاخ نباتم ستم بر من مكن تا در حياتم ستم برمن مكن اي يار شيرين پش
توسط : MCLAREN
ستم بر من نكن شاخ نباتم
ستم بر من مكن تا در حياتم
ستم برمن مكن اي يار شيرين
پشيمان مي شوي بعد از وفاتم
پنج شنبه 12/3/1384 - 10:49
پسندیدم 2
UserName