حافظ سال و فال و مال وحال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهرياري برقرار و بر دوا
توسط : MCLAREN
حافظ
سال و فال و مال وحال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياري برقرار و بر دوام
سال خرم فال نيكو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقي تخت عالي بخت رام
حافظ
پنج شنبه 12/3/1384 - 10:47
پسندیدم 0
UserName