از قول يكي از دوستان گاه سايه را پنداري .. گاه خود را .. پنداري آفتاب گرمي بخش را .. پنداري ر
توسط : MCLAREN

از قول يكي از دوستان
گاه سايه را پنداري .. گاه خود را .. پنداري آفتاب گرمي بخش را .. پنداري روز روشن است .. اي انسان ! آگاه باش كه اين پندارهاي توست ..
چهارشنبه 11/3/1384 - 13:35
پسندیدم 0
UserName