خيام هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است گويي زلب فرشته خويي رسته است پا برسر سبز
توسط : MCLAREN
خيام
هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است
گويي زلب فرشته خويي رسته است
پا برسر سبزه تا به خواري ننهي
كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است
خيام
يکشنبه 8/3/1384 - 12:45
پسندیدم 0
UserName