مولانا اندر دل بي وفا غم و ماتم باد آن را كه وفا نيست ز عالم كم باد ديدي كه
توسط : MCLAREN
مولانا

اندر دل بي وفا غم و ماتم باد
آن را كه وفا نيست ز عالم كم باد
ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد
جز غم كه هزار آفرين بر غم باد
مولانا
شنبه 7/3/1384 - 23:8
پسندیدم 1
UserName