اقبال لاهوري سحر بر شاخسار بوستاني چه خوش مي گفت مرغ نغمه خواني برآور هر چه
توسط : MCLAREN
اقبال لاهوري

سحر بر شاخسار بوستاني
چه خوش مي گفت مرغ نغمه خواني
برآور هر چه اندر سينه داري
سرودي، ناله اي، آهي، فغاني
اقبال لاهوري
شنبه 7/3/1384 - 20:41
پسندیدم 0
UserName