مولوي جز من اگرت عاشق شيداست، بگو ور ميل دلت به جانب ماست، بگو ور هيچ مرا در د
توسط : MCLAREN
مولوي
جز من اگرت عاشق شيداست، بگو
ور ميل دلت به جانب ماست، بگو
ور هيچ مرا در دل تو، جاست، بگو
گر هست، بگو، نيست، بگو راست بگو
مولوي
شنبه 7/3/1384 - 1:35
پسندیدم 3
UserName