بابا طاهر مكن كاري كه برپا سنگت آيو جهان با اين فراخي تنگت آيو چو فردا نامه خو
توسط : MCLAREN
بابا طاهر
مكن كاري كه برپا سنگت آيو
جهان با اين فراخي تنگت آيو
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت آيو
بابا طاهر
شنبه 7/3/1384 - 1:21
پسندیدم 0
UserName