نيما يوشيج دل گفت كه شمع مجلس افروز خوش است جان گفت مرا ناوك دلدوز خوش است عقل
توسط : MCLAREN
نيما يوشيج
دل گفت كه شمع مجلس افروز خوش است
جان گفت مرا ناوك دلدوز خوش است
عقل آمد و خنده زد : كه اي بي خبران
در معركه هر كه گشت فيروز خوش است
نيما يوشيج
شنبه 7/3/1384 - 1:9
پسندیدم 0
UserName