دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است
توسط : MCLAREN
دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست
جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است
شنبه 7/3/1384 - 0:55
پسندیدم 1
UserName