زندگي صحنه ي هنرمندي ماست هر كسي نغمه ي خود خواند و از صحنه رود صحنه پيوسته بجاست
توسط : MCLAREN
زندگي صحنه ي هنرمندي ماست
هر كسي نغمه ي خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته بجاست
شنبه 7/3/1384 - 0:54
پسندیدم 0
UserName